top of page

TİCARET HUKUKU

Şirketler Hukuku

Gümrükler ve Serbest Bölgeler

İcra & İflas ve Tasfiye Hukuku

Lisans & Distribütörlük

Medya &Eğlence

Rekabet

Sigorta

Doğrudan Yabancı Yatırım

Hissedarlar Sözleşmesi

Hukuki İnceleme

Ortak Girişim

Özelleştirme

Risk Sermayesi & Girişim Sermayesi

Yönetim Satınalma işlemi

Ulusal ve Yabancı Şirketlerin Kuruluşu

Haksız rekabetin önlenmesi,

Tüketicinin Korunması

Şirket Genel Kurul Toplantılarının yapılması

Sermaye Piyasası İrtibat bürolarının kurulması

Hisse Senetleri ve Tahvillerle ilgili İşlemler

Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları

Sermeye Artırımları ve İndirimleri

Hisse alım satımları, Hisse Senetlerinin Rehni

Şirket alım ve satımları

Ortaklık Sözleşmeleri

Joint Ventures

Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi

Birleşme devralmalarda

Uluslararası Taşımacılık, hava, kara ve demiryollarıile malların taşınması

Müşterek ya da multi-model taşımacılık

CMR ihtilafları, FCR ihtilafları

Ortaklığın feshi davası

Şirket bölünmeleri - kısmi bölünme

 

TAŞINMAZ HUKUKU

Kamulaştırma -Elatma Hukuku

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

FIDIC Sözleşmeleri

Gayrimenkul Finansmanı

Gayrimenkul Hukuki İnceleme

İmar Hukuku

İnşaat & Mimarlık

Tapu İşlemleri

Tapu İptali

Sınırlı ayni haklar

intifa hakkı

şerhler

İpotek

Paylaştırma (taksim) Hukuku 

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Sözleşmeleri

İşten Çıkarma ve İstifalar

İşyeri Güvenliği ve Sağlığı

Outsourcing /Altişverenlik

Sendika Tazminat &Haklar

Toplu İşten Çıkarma

İş Kazası Meslek Hastalığı

Toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerinin yapılması

Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma davaları

İş kazası ve hastalıkları

Mobbing

İCRA VE İFLAS HUKUKU

İlamlı ve ilamsız icra takipleri

Kambiyo yoluyla icra takipleri

Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla icra takipleri

Haciz

Satış (Paraya Çevirme)

Haczin fekki

İflas davası

Konkordato

​KİŞİLER VE AİLE HUKUKU

Dernek Genel kurul kararının iptali

Vakıf senedinin değiştirilmesi

Nüfus kaydının düzeltilmesi

Ad-Soyad değişikliği

Vasi- kayyım atanması

Boşanma 

Eşler arası mal paylaşımı

Nafaka

Çocukların velayeti

Maddi-Manevi tazminat

SOybağının reddi

Bablık davası

Sorumluluk davaları

MİRAS HUKUKU

Yasal ve atanmış mirasçılık

saklıpaylar -tenkis davası

vasiyet 

miras sözleşmesi

mirastan feragat sözleşmesi

vasiyetnamenin iptali

vasiyetname düzenleme

miras sözleşmesi düzenleme

muris muvazaası

mirasın taksimi -paylaştırma

GÜMRÜK VE LOJİSTİK HUKUKU

Gümrük işlemleri

Gümrük Vergisi

Vergi Kaçakçılığı ve ziyaı

Usulsüzlük

Vergi Mahkemelerinde görülen davalar

Lojistik 

Antrepo

ARABULUCULUK HİZMETLERİ 

TAHKİM HUKUKU

ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU

ENERJİ VE MADENCİLİK HUKUKU

TÜKETİCİ HUKUKU

ULUSLARARASI İŞLEMLER VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

ULUSLARASI TİCARET HUKUKU

 

HUKUKİ DANIŞMANLIK

Önleyici Hukuk Hizmetleri

Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Hizmetleri

Yargılama ve Takip İşlemleri

Sulhen Çözüm

Yabancılar Hukuku

Diploma

Denklik

İkametgah İzni

BANKACILIK VE FİNANS HUKUKU

İslami Finans Hukuku

Kurumsal Finansman

Proje Finansmanı

Sermaye Piyasaları

Şirket Finansmanı

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet İhracı

Varlık Finansmanı

Yatırım ve Planlama

Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri

FİKRİ VE SINAİ HUKUK HİZMETLERİ

Marka

Patent

Faydalı Model

Tasarım

Basın ve Medya

Bilişim Hukuku

Lisans işlemleri

SÖZLEŞMELER HUKUKU

Satış sözleşmesi

Bağışlama sözleşmesi

Ödünç ve Kredi sözleşmesi

Trampa sözleşmesi

Kira sözleşmesi

Ariyet sözleşmesi

Finansal kiralama (Leasing)

Hizmet Sözleşmesi

Eser (İstisna) Sözleşmesi

Vekâlet Sözleşmesi

Emanet (Vedia) Sözleşmesi

Teminat sözleşmeleri

-kefalet sözleşmesi

-garanti sözleşmesi

banka teminat mektupları

-rehin ve ipotek sözleşmesi

Tek satıcılık sözleşmesi

Factoring sözleşmesi

Franchising sözleşmesi

Satım için bırakma sözleşmesi

Uluslararası dağıtım sözleşmeleri

İnşaat Sözleşmeleri

Lisans Sözleşmeleri

İş Sözleşmeleri

Yönetim, Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmeleri

Bayilik Sözleşmesi

Tek satıcılık sözleşmesi

Acentelik sözleşmesi

Emlak komisyon sözleşmesi

Simsarlık (aracılık) sözleşmesi

 

bottom of page